Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Roll servis, s.r.o., so sídlom Štúrova 1186/14

Bernolákovo 90027, IČO 53 020 057, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo Vložka číslo:  146777/B (ďalej len „spoločnosť Roll Servis, s.r.o.“ ), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť Roll Servis vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Mareka Tureniča, e-mailová adresa info@rollservis.sk, telefónne číslo +421 905 446792. 

 1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť Roll Servis spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Roll Servis, (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Roll Servis je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Roll Servis.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť EKORA PLUS s. r. o.  so sídlom Hrnčiarska 2 Modra 900 01, IČO 44 819 781, zapísaná v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I , Odd. Sro, Vl.č. 59478/B,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 1. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť Roll Servis spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 1. Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť Roll Servis spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 1. Služba strážny pes

Spoločnosť Roll Servis spracúva na účely poskytnutia služby strážny pes nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledovaný tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na poskytnutie služby strážny pes, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.
 • spoločnosť EKORA PLUS s. r. o.  so sídlom Hrnčiarska 2 Modra 900 01, IČO 44 819 781, zapísaná v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I , Odd. Sro, Vl.č. 59478/B,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby strážny pes zo strany potenciálneho zákazníka.

 1. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Roll servis spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Roll Servis je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť EKORA PLUS s. r. o.  so sídlom Hrnčiarska 2 Modra 900 01, IČO 44 819 781, zapísaná v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I , Odd. Sro, Vl.č. 59478/B,

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

 1. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť Roll Servis spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Roll Servis je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 1. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Roll Servis spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Roll Servis je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 1. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť Roll Serivis spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je

 • spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 1. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Roll Servis bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Roll Servis je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov

 • spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 1. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Roll Servis

Spoločnosť Roll Servis spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Roll Servis nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Roll Servis, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Roll Servis, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Roll Servis.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Roll Servis je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Roll Servis. Oprávneným záujmom spoločnosti Roll Servis je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Roll Servis.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Roll Servis uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Roll Servis

Spoločnosť Roll Servis spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až k) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Roll Servis.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Roll Servis je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou NAY.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Roll Servis:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
 4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.