Všeobecné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „občiansky zákonník“) a zákona o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnené spotrebiteľom.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 • Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
 • Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, neodbornou manipuláciou alebo zásahom do častí alebo konštrukcie výrobku.

Záruka a záručné podmienky

 • Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, činí teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
 • Garantovaná záručná doba 24 mesiacov platí len pre konečného spotrebiteľa, nie pre podnikateľov (nákup na IČO), ktorí tovar kupujú pre účely svojho podnikania s daným výrobkom. V tomto prípade je záručná doba  12 mesiacov.
 • Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. 
 • Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.carpmaster.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 • Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. 
 • Tovar na reklamáciu posielajte najlepšie v pôvodnom obale bez nečistôt spolu s vyplneným reklamačným listom/servisným listom. Po vypísaní reklamačného protokolu Vám príde potvrdzujúci e-mail o obdržaní reklamačného protokolu, ktorý nadobudne platnosť po následnom obdržaní tovaru. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
 • K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, teda doklad o predaji, záručný list a iné.
 • Z hygienických dôvodov tovar môže byť na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním. Za chybu nie je možné považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke užívania ani problém spôsobený nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú podrobnou kontrolou.
 • Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). 
 • Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná lehota, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

V prípade reklamácie, postupujte podľa tohto popisu:

 1. Vypíšte online reklamačný formulár tu
 2. Vytlačte reklamačný list ktorý Vám bude doručený na vašu e-mailovú adresu
 3. Tovar zbavte prípadných nečistôt
 4. V prípade že tovar sa skladá z viac častí, skompletizujte ho aby ste sa vyhli prípadnému zamietnutiu reklamácie z dôvodu nedodania kompletného tovaru
 5. Reklamovaný tovar dobre zabaľte a priložte do balíka vytlačený reklamačný list spolu s dokladom o nákupe tovaru
 6. Pošlite reklamovaný tovar poštou alebo kuriérom na dolu uvedenú adresu. (Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý.)

Doba vybavenia reklamácie

 • Maximálna doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.
 • Reklamácia bude vybavená do 30 dní od dňa jej uplatnenia. Tzn. od dňa, kedy nám bude doručená.
 • Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prijatí tovaru na reklamáciu. Vtedy Vám vystavíme reklamačný protokol o záručnej reklamácii, takže budete presne vedieť, ako bude Vaša reklamácia riešená.
 • V prípade že porucha tovaru bude riešiteľná v rámci našich síl, vyriešime reklamáciu priamo u nás, ale väčšinu tovarov však zasielame na posúdenie do autorizovaných servisov.
 • Chybný čí poškodený tovar bude opravený, alebo vymenený prípadne bude vrátená kúpna cena.
 • O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.
 • U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. 

Výmena tovaru za opakované poruchy

Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze. Je to v týchto prípadoch:

 • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
 • Väčší počet porúch, ktoré sa vyskytli na zariadení v záručnej dobe súčasne. Za väčší počet porúch sa považujú najmenej tri rôzne poruchy, pričom každá z nich samostatne bráni v riadnom používaní zariadenia.

V prípade, keď vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si tovar prevezmete.

Tovar na reklamáciu zasielajte na adresu:

ROLL SERVIS s.r.o., Štúrova 1186/14, 900 27 Bernolákovo